dilluns, 23 octubre 2017, 11:27

IE 009

IE009 “O TU”

El projecte i el seu finançament es dissenya per poder ofIE009 OTUerir als propietaris una “derrama zero” , en què enlloc de pagar estalviïn diners, fent que tots els veïns tinguin uns estalvis en la factura energètca del 5 al 8% des del primer dia. 

Intervé una ESE per la garantia de resultats i l’aportació del capital que ofereix, es compta amb crèdits bancaris (o ICO) i amb la Cooperativa de serveis energètics de la pròpia illa.
La Cooperativa, que promou i gestiona tota l’operació, la formen els veïns que voluntàriament s’afegeixin a la iniciativa. Els veïns no han d’invertir res per obtenir els estalvis, però si inverteixen obtindran guanys previstos amb un interès superior al dels bancs. Com més implicació hi hagi adoptant les mesures que es proposen més estalvis i més beneficis es generen.
La massa crítica d’adhesions a la Cooperativa a l’inici de l’operació perquè aquesta resulti viable econòmicament és del 40% dels veïnsUn cop la cooperativa hagi amortitzat la inversió, l’estalvi serà al 100% pels veïns.

 

Es proposen sistemes per generar ingressos atípics com esgotar l’edificabilitat creant nous habitatges, i allí on sigui possible, vendre els sobrants de energia tèrmica captada, o per publicitat. Aquests ingressos revertirien en una sola comunitat o en el conjunt segons correspongui.

En l’envolupant es proposa la millora de les façanes ineficients aïllant-les per l’exterior o ben transformant-les en ventilades amb recuperació de calor, afegir galeries bioclimàtiques i enjardinar les mitgeres. Les cobertes es renaturalitzen mitjançant cobertes verdes aljub i horts urbans. Algunes zones s’ombregen amb pèrgoles solars i es pavimenten amb materials fotocatalítics, que neteja l’aire de pols i partícules perjudicials. Totes les mesures es prendran de mutu acord amb els veïns, i no s’obligarà a cap comunitat a fer res que no desitgi.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=w_Z9yEX6wug&feature=youtu.be[/embedyt]

La producció centralitzada de fred i calor es faria al pati d’illa des de 7 bombes de calor d’alta eficiència alimentades prioritàriament amb electricitat provinent dels panells fotovoltaics convencionals, de concentració i de mini turbines eòliques. La captació fotovoltaica cobrirà el 46% de la demanda de calor i fred  ja optimitzada. La captació solar tèrmica per de tubs de buit cobreix a l’estiu el 100% de la demanda d’ACS, evitant així sobreescalfaments. El plantejament modular i per fases permetria que les comunitats s’anessin afegint gradualment al sistema. Amb el projecte completat, s’estima una cobertura del 58% del consum de calor i fred amb energies renovables (principalment solar).
De forma global, s’estima una reducció del 50% del consum energètic que, incloent la producció amb energies renovables, suposa una reducció del 61% del consum en fonts energètiques convencionals.
S’avaluarà el projecte amb l’eina de certificació ambiental VERDE de GBCe i hi haurà un seguiment per part de la Universitat Internacional de Catalunya.
Es proposa la creació de l’Oficina de Transformació Urbana on es reuneixin propietaris, inquilins, administradors de finques i terciari, en la qual hi ha diferents nivells d’implicació (activa i puntual), per projectes i segons l’escala de la intervenció. La seva activitat s’organitzaria per fases: Idees, configuració de la OTU, metodologia  i grups de treball, desenvolupament de projectes i seguiment de les obres i avaluació del procés

 

IE009 O TU 


Memòria                                                                     Panell expositiu 

OTU MEMORIA        IE009 OTU

CV LAVOLA

CV PICHARCHITECTS

CV_ACCIONA_Interlocutores

CV-Acciona-Service

CV-BertaPaco

CV-Recooperar

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE