dimarts , 17 octubre 2017, 22:41

IE021

IE021 “ALICIA”

IE021 ALICIA

La proposta planteja una millora en confort, salut i estalvi econòmic i ambiental sense costos i inversions obligatoris per als veïns/nes, però amb la possibilitat d’invertir voluntàriament en la rehabilitació amb retribució.  Es important que les molèsties siguin mínimes per als veïns/nes i que no hagin de canviar obligatòriament el sistema de climatització i tinguin la llibertat d’anar-se sumant al procés de forma gradual.

Hem detectat que hi ha propietaris individuals, propietaris verticals, llogaters de renta antiga, etc. així com veïns que tenen només calefacció i/o aire condicionat o cap de les anteriors i només Aigua Calenta Sanitària, per tant és important una proposta realista que basi la viabilitat econòmica no només en els estalvis energètics sinó també amb la generació d’energia, de forma que sigui realment  viable degut a la complexitat energètic i social de la configuració de l’illa, i que realment es pugui reinvertir en altres millores que no són tant econòmicament rentables però si socialment i ecològicament (cobertes verdes, canvi de finestres, etc.).

 

Per aquest motius ens hem focalitzat amb la gestió social i acompanyament als presidents d’escala, propietaris vertical i veïns/nes en general mitjançant eines informàtiques de gestió veïnal ja provades i també via un local presencial informatiu en l’illa per un contacte més humà i proper; i en un pla finançament viable amb retorn entre 5-7 anys, que generin un flux de caixa positiu de 50.000 €/any per reinvertir en millores. El sistema de gestió i finançament és en forma cooperativa sense ànim de lucre, finançament amb banca ètica i cooperativa, i plataforma de crowd-lending que ja ha vist viable la proposta de estalvi + generació d’energia + gestió social.  La gestió de la informació i presa de decisions es realitza amb sistemes d’informació online i presencials, grups d’interès temàtics (horts, consum, etc.), segons la realitat social de cada escala i de forma gradual.

 [embedyt]https://youtu.be/IYtKv1iFsjY[/embedyt]

A nivell d’actuacions es proposen tres escales d’actuació, a nivell d’illa completa, d’escala de veïns i d’habitatge individual, donant prioritat a solucions poc invasives en els habitatges.

 A nivell d’illa :

Alternativa A: ACS a partir de micro-cogeneració (4 equips de 5kW elèctrics i 12’5kW tèrmics), acumulació (2000l), bombament i micro-aerogeneradors. Electricitat amb panells fotovoltaics per cobrir el 10% de la demanda, amb una integració mixta de pèrgoles i formes escultòriques, i sense perdre llum a l’interior d’illa.
Alternativa B: ACS solar amb col·lectors de buit.
Alternativa C: Bombes de calor, calderes de gas de condensació i horta solar fotovoltaica de 100kWp, gestionat per una ESE.

A nivell d’edifici : es proposen millores en ascensors, en els sistemes d’il·luminació i en la seva gestió, aïllaments. Amb cobertes destinades a hort solar, espai d’oci o coberta verda extensiva. Reutilització d’aigües grises per a reg amb un sistema de depuració natural.

A nivell habitatge: aïllament, reducció consums de calor-electricitat-aigua, millora gestió demanda, sistema de ventilació controlada amb recuperació de calor que pot fer arribar a estàndards PassiveHouse.

 

 

IE021 ALICIA


 

Memòria                                                                      Panell expositiu

Alicia memoria     IE021 ALICIA

PRESENTACIÓ ALICIA

ALICIA CV

ALICIA Justificació Preus Inversió Proposta Base

Explicació Proposta Base vs Alternativas 01

 

ACCESSISTEMAVOTACIOONLINE