dimecres, 18 octubre 2017, 01:16

Què és?

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar, en data 25 de febrer de 2014, l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis, ECREE, que recull els fruits dels treballs previs desenvolupats pel Projecte MARIE, a més dels esforços conjunts de Govern, entitats i associacions per desenvolupar els continguts dels acords de Construmat (2013) i del Fòrum d’Entitats.

Acord de Govern

Annex: Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis

Objectiu general

  • Activar el mercat de la renovació energètica dels edificis construïts a Catalunya, tant pel que fa a l’oferta com a la demanda, estimulant, al mateix temps, accions de millora del parc construït d’edificis.

Objectius específics

  • Incidir directament en el comportament dels usuaris, les actuacions dels professionals i les decisions dels propietaris, de manera que es generi un significatiu estalvi energètic ( superior al 20%) i un estalvi econòmic en la renovació energètica dels edificis.
  • Facilitar els mecanismes de trobada entre oferta i demanda per incentivar la realització de projectes i comunicar experiències d’èxit.
  • Augmentar el reconeixement ciutadà de la importància i interès públic de la renovació energètica d’edificis com política clau de reactivació econòmica i generació d’ocupació, que al mateix temps redueix la dependència energètica i econòmica de l’exterior, i millora les condicions de treball i vida en els edificis, convertint-los en espais saludables.
  • Capacitar els diferents perfils professionals implicats en la renovació energètica d’edificis (gestió energètica, sistemes passius i actius, gestió de projectes i d’edificis, etc), obrint noves vies d’inserció laboral i professional, adequant els perfils a les demandes del mercat i donant resposta a les necessitats territorials.