dimecres, 18 octubre 2017, 01:12

Què fem?

Des de la constitució de l’Estratègia, les entitats signatàries de l’acord han designat experts que, distribuïts en 5 grups de treball (informació, comunicació, innovació, organització i finançament), han preparat 6 accions, que constitueixen el nucli del Pla d’Acció per la Renovació Energètica d’Edificis de Catalunya.

El Pla d’Acció conté la descripció executiva de cadascuna de les accions acordades:

  • Sistema d’informació
  • Comunicació i sensibilització
  • Formació i ocupació
  • Productes i serveis
  • Model organitzatiu i Normativa
  • Programa d’inversions i mecanismes financers

Tanmateix s’ha preparat i aprovat conjuntament el Full de Ruta, que servirà per guiar l’acció conjunta al llarg del septenni 2014-2020. El Full de Ruta estableix els objectius generals i els particulars a assolir per cada acció de l’Estratègia .

L’objectiu central de l’ECREE es preveu assolir mitjançant una estratègia focalitzada en generar un mínim de 120 projectes tractor de renovació d’edificis, que generin una inversió efectiva superior als 1.400 M d’Euros i una ocupació directa associada de 14.000 llocs de treball. Per tal de generar aquesta inversió, els diferents promotors i propietaris públics i privats disposen d’un seguit d’eines que s’han creat en el marc del projecte MARIE, englobat en el programa europeu MED.

Aquesta Estratègia afectarà, fins al 2020, a la totalitat dels edificis públics, i al 75% dels privats, generant una sèrie d’efectes com l’estalvi energètic i econòmic, la disminució d’emissions de CO2, la millora del confort dels habitatges, la dinamització económica de les zones afectades, la creació de llocs de treball, etc.

Estratégia Catalana per la Renovació Energètica de Edificis .

La primera acció (Sistema d’informació) va adreçada a generar el més aviat possible la informació necessària per orientar permanentment el Full de Ruta i per poder seguir amb fidelitat el grau de consecució dels objectius fixats, i poder així mostrar a la ciutadania però també a les Institucions Europees i Estatals els resultats obtinguts anualment en l’execució de l’estratègia. Per desenvolupar aquesta primera acció es compta amb la coordinació del CIMNE-UPC.

La segona acció (comunicació i sensibilització) es dirigeix a crear i generar una estratègia adequada a les necessitats de l’estratègia en matèria de comunicació global, produint diferents eines de treball amb les que s’aconsegueixin els objectius establerts de motivació per activar la demanda i provocar una veritable resposta en la realitat catalana sobre la renovació energètica. Aquesta tasca és absorbida pel grup de comunicació especialitzat en edificació sostenible Grup Habitat Futura.

La tercera acció (formació i ocupació) s’orienta a generar implicació de la demanda potencial de renovació (promotors, propietaris, inversors, usuaris, finançadors,…) mitjançant actuacions destinades a mostrar els casos d’èxit com a referent continu per a motivar la generació de nous macroprojectes d’inversió. Tanmateix aquesta acció vol generar i homologar la formació necessària per als nous llocs de treball a crear. L’Escola SERT, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, condueix aquesta acció.

La quarta acció  (productes i serveis) va destinada a preparar i mantenir una aplicació que faciliti la trobada entre oferta i demanda, tot posant a disposició dels promotors de renovació els millors productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de cada projecte. Aquesta acció està dirigida pel Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya que aplega més de 120 empreses del sector.

La cinquena acció (model organitzatiu i normativa) genera i condueix els instruments organitzatius i normatius de l’ECREE, afavorint la simplicitat i la operativitat en la consecució dels seus objectius. El mètode de treball general es basa en la col·laboració publico – privada, integrant coneixement i praxis, tot facilitant els processos d’innovació tant en el sector privat com en l’administració pública, posant l’èmfasi en la consecució dels objectius comuns. Aquesta acció la dirigiex la Generalitat de Catalunya.

La sisena acció (programa d’inversions i mecanismes financers) va adreçada a generar i fer efectius els mecanismes financers més adients per a cada macroprojecte d’inversió identificat. La Diputació de Barcelona coordina aquesta acció.