dimecres, 18 octubre 2017, 01:29

Projectes tractor

Els projectes tractor són aquells projectes de renovació energètica d’edificis, promoguts per entitats membres de l’ECREE o que compten amb el suport de l’ECREE,  i que compleixen una serie de criteris, que fan que assoleixin un caràcter d’innovació, publicitat, estalvi i inversió que els converteix en projectes senyers i de referència per l’ECREE.

Aquests criteris són els següents:

ECONÒMIC 1  Import de la inversió euros Projectes de gestió energètica:>100.000 € Resta projectes:>350.000 €
2  Estalvi econòmic (entre abans i després de la realització del projecte) % >10 %
3  Període de retorn simple (Inversió/Estalvi anual) o durada contracte ESE Anys <15 anys ó < 20 anys (projectes d’arquitectura)
4  Nivell de subvencions públiques % <75%
ENERGÈTIC / AMBIENTAL 5  Estalvi energètic (entre abans i després de la realització del projecte) %  >10 %
6  Quota renovable (energies renovables i materials) %  >10 % en projectes d’actuacions d’arquitectura i /o equips i instal·lacions
7  Reducció emissions CO2 %  >15 %
QUALITATIU 8  Experiència Promotor Baix/Mig/Alt  Mig o Alt
9  Llocs de treball permanents Nombre llocs  >0,25 llocs de treball
10  Grau de replicabilitat del projecte Alt/Mig/Baix  Mig o Alt

Els projectes tractor que s’han anat desenvolupant al llarg dels darrers anys han donat rellevància al conjunt de l’Estratègia, i n’han atorgat un caràcter innovador que constitueix un dels seus actius més apreciats. Fins aquest any, aquests projectes n’han suposat una inversió de més de 54 milions d’euros.

El conjunt de projectes tractor desenvolupats són als següents enllaços:

Projectes tractor 2014

Projectes tractor 2015

Projectes tractor 2016

 

Afegeix el teu projecte al catàleg de l’ECREE.

Nom / Nombre (obligatorio)

E-mail (obligatorio)

Empresa

web

Assumpte / Asunto

Comentaris / Comentarios

Ubicació del projecte / Ubicación del proyecto

Número d'edificis / Número de edificios

Tipus de promotor / Tipo de promotor
Públic / Público Privat / Privado Mixt / Mixto 

Sector

Sector

Subsector

Tipus d'intervenció / Tipo de intervención

Pressupost / Presupuesto

Descripció del projecte / Descripción del proyecto

Arxius / Archivos

Enviar