Wednesday, 18 October 2017, 00:44

Eixos de treball

L’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis és el fruit d’un esforç col·lectiu iniciat el 22 de maig 2013 amb la signatura de l’Acord de CONSTRUMAT. Aquest esforça aplega, fins al moment present,  vora 90 entitats (públiques i privades)que representen amplament el sector de la renovació energètica d’edificis tant des de la perspectiva de la oferta com des de la demanda.

Des de la signatura de l’Acord esmentat les entitats signatàries han designat experts que distribuïts en 5 grups de treball (informació, comunicació, innovació, organització i finançament) han preparat 6 accions que constitueixen el nucli del Pla d’Acció per la Renovació Energètica d’Edificis a Catalunya. Així doncs, s’ha preparat i aprovat conjuntament el Full de Ruta que servirà per guiar l’acció conjunta durant el període 2014-2020.

El Pla d’Acció conté la descripció executiva de cadascuna de les accions acordades:

 

El Full de Ruta estableix els objectius generals de l’Estratègia i els particulars a assolir per cada acció. L’objectiu central de l’Estratègia descrit en el Full de Ruta és assolir el repte marcat per la Unió Europea per al 2020:

  • Augmentar l’eficiència energètica dels edificis catalans en un 20%
  • Augmentar el percentatge d’energies renovables utilitzades en els edificis en un 20%
  • Reduir les emissions de C02 equivalent associables als edificis en un 20%

 

Aquest objectiu central es preveu assolir mitjançant una estratègia focalitzada en generar un mínim de 120 macro-projectes de renovació que generin una inversió efectiva superior als 1.400 M d’€ i una ocupació directa associada de 14.000 llocs de treball. Per generar aquesta inversió els diferents promotors i propietaris públics i privats disposaran d’un seguit d’eines que s’estan creant en el marc dels projectes estratègics del programa MED: MARIE, ELIH MED i PROFORBIOMED.

El procés de renovació del parc edificat català que s’inicia amb aquesta estratègia afectarà entre 2014 i 2020 al 100% dels edificis públics i al 61% dels edificis privats, tot generant una activitat renovadora que no solament suposarà un estalvi econòmic pels propietaris i usuaris d’edificis sinó que també en molts casos pot suposar una millora en les condicions d’habitabilitat i confort dels edificis.

Els objectius del Pla d’Acció queden resumits en la taula següent:

Àmbit Objectiu
Energia Reducció del 14,4% del consum estimat d’energia final del parc edificat residencial i terciari Català (equivalent a l’estalvi de 558kTep).
Emissions de CO2 Reducció del 22% de les emissions de CO2  del parc edificat residencial i terciari Català (equivalent a l’estalvi d’emissions de 2,6 Milions de Tn CO2).
Estalvi econòmic Estalvi d’un 21% de la despesa econòmica  del parc edificat residencial i terciari Català  (equivalent a 800 Milions €).
Edificis Intervenció mitjançant una gestió energètica renovada i/o renovació energètica integral en el 61%  del parc edificat residencial i terciari Català  (790.672 edificis).
Inversió Mobilització d’una inversió de 1.400 Milions d’Euros de fons públics i privats per a 120 macroprojectes de Renovació Energètica
Ocupació Creació i/o reciclatge de més de 14.000 llocs de treball

Per assolir aquests objectius, s’han dissenyat sis accions adreçades a superar els cinc principals grups de barreres que dificulten el desenvolupament del sector i del mercat potencial de la renovació energètica d’edificis.

La primera acció (Sistema d’informació) va adreçada a generar el més aviat possible la informació necessària per orientar permanentment el Full de Ruta i per poder seguir amb fidelitat el grau de consecució dels objectius fixats, i poder així mostrar a la ciutadania però també a les Institucions Europees i Estatals els resultats obtinguts anualment en l’execució de l’estratègia. Per desenvolupar aquesta primera acció es compta amb la coordinació del CIMNE-UPC.

La segona acció (comunicació i sensibilització) es dirigeix a crear i generar una estratègia adequada a les necessitats de l’estratègia en matèria de comunicació global, produint diferents eines de treball amb les que s’aconsegueixin els objectius establerts de motivació per activar la demanda i provocar una veritable resposta en la realitat catalana sobre la renovació energètica. Aquesta tasca és absorbida pel grup de comunicació especialitzat en edificació sostenible Grup Habitat Futura.

La tercera acció (formació i ocupació) s’orienta a generar implicació de la demanda potencial de renovació (promotors, propietaris, inversors, usuaris, finançadors,…) mitjançant actuacions destinades a mostrar els casos d’èxit com a referent continu per a motivar la generació de nous macroprojectes d’inversió. Tanmateix aquesta acció vol generar i homologar la formació necessària per als nous llocs de treball a crear. L’Escola SERT, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, condueix aquesta acció.

La quarta acció  (productes i serveis) va destinada a preparar i mantenir una aplicació que faciliti la trobada entre oferta i demanda, tot posant a disposició dels promotors de renovació els millors productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de cada projecte. Aquesta acció està dirigida pel Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya que aplega més de 120 empreses del sector.

La cinquena acció (model organitzatiu i normativa) genera i condueix els instruments organitzatius i normatius de l’ECREE, afavorint la simplicitat i la operativitat en la consecució dels seus objectius. El mètode de treball general es basa en la col·laboració publico – privada, integrant coneixement i praxis, tot facilitant els processos d’innovació tant en el sector privat com en l’administració pública, posant l’èmfasi en la consecució dels objectius comuns. Aquesta acció la dirigiex la Generalitat de Catalunya.

La sisena acció (programa d’inversions i mecanismes financers) va adreçada a generar i fer efectius els mecanismes financers més adients per a cada macroprojecte d’inversió identificat. La Diputació de Barcelona coordina aquesta acció.